Logo školy
Vodácká škola záchrany s. r. o.

Smluvní podmínky

 
Pořadatel kurzu:
Vodácká škola záchrany s.r.o. (dále jen škola), IČO: 275 35 622, vedená krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 24667 je oprávněnou osobou vzhledem k živnostenskému zákonu na pořádání vodáckých kurzů.
 •  
 •  
 •  
Objednávka kurzu:
Zvolený kurz si může objednat přes web formulář u jednotlivých kurzů (u konkrétního kurzu Cena a termín vpravo tlačítko objednat). Pracovník školy je povinen odpovědět potvrzením, že objednávka byla akceptována nebo odmítnuta (např. díky obsazenosti kurzu). V případě potvrzení objednávky bude účastníku kurzu zaslána informace o způsobu platby kurzovného.
 •  
 •  
 •  
Cenové podmínky:
Cena (dále kurzovné) mezi školou a účastníkem kurzu byla stanovena smluvně. Zájemce o kurz se zavazuje uhradit smluvenou částku dle obdrženého variabilního symbolu na číslo účtu 220246985/0300 do 14 dnů od potvrzení o účasti. V případě složení příslušné částky v uvedeném termínu bude objednávka brána školou jako závazná. V případě neuhrazení celé částky v uvedeném termínu není škola dále vázána objednávkou zájemce.
 

Stornopodmínky, změny

 
 • V případě nenaplnění kurzu požadovaným počtem účastníků v termínu 5 dnů před plánovaným zahájením kurzu, se kurz ruší a kurzovné se vrací v plné výši.
 • V případě nepříznivých klimatických podmínek (povodně, vichřice) nebo nenadálých podmínek před zahájením, kdy vzhledem k bezpečnosti účastníka kurzu není možné provádět výuku, se kurz ruší a uhrazené kurzovné se vrací v plné výši.
 • V případě stornování kurzu účastníkem 30 dní před začátkem kurzu se vrací účastníku uhrazené kurzovné v plné výši. V případě stornování kurzu účastníkem méně jak 30 dní před začátkem kurzu se kurzovné nevrací a propadá ve prospěch školy. Za den stornování je považován den oznámení této skutečnosti škole.
 • V případě neúčasti z jakýkoliv příčin nebo v případě přerušení účasti na kurzu účastníkem se kurzovné nevrací.
 • Škola si vyhrazuje právo na změnu školitele nebo změnu programu tak, aby nebyl ohrožen plánovaný průběh kurzu nebo bezpečnost účastníka kurzu.
 • Škola si vyhrazuje právo na zrušení již probíhajícího kurzu v případě závažných událostí nastalých během kurzu (nepříznivé klimatické jevy, vážné onemocnění lektora nebo účastníka kurzu, živelné pohromy, vysoký nebo nízký stav vodních hladin atd.)
Kurzy záchrany
 

Provozní řád

 
Sportovní vodácké kurzy mohou způsobit fyzickou či psychickou újmu, zranění včetně těch s trvalými následky nebo smrt. Jakékoli poranění může být způsobeno nejen vlastní osobou, ale také jednáním, opomenutím nebo zanedbáním ze strany jiných účastníků.
Vzhledem k náročnosti a ke zvýšenému riziku vzniku úrazů během kurzu se jeho účastnící zavazují:
 • účastnit se na kurzu na vlastní nebezpečí
 • dbát pokynů organizátorů a lektorů kurzu a dodržovat stanovený časový harmonogram
 • zdravotní stav účastníka kurzu je takový, že umožňuje absolvovat celý kurz bez fyzických či psychických problémů. Toto případně dle typu kurzu dokládá účastník kurzu lékařskou zprávou. Účastník neměl, nemá nebo netrpí na úporné bolesti hlavy, závratě, cévní mozkovou příhodu, bušení srdce, bolesti na prsou, poruchy srdečního rytmu, anginu pectoris, infarkt myokardu, ischemickou chorobu srdeční, srdeční vady, jiné nemoci srdce a cév, embólii, trombózu či jiné nervové nemoci, duševní nemoci, epilepsii, záchvatovité stavy, nemoci pohybového aparátu atd.
 • při výcviku mít na sobě povinně odpovídající záchranné a ochranné vybavení stanovené lektorem, které bude řádně upevněno na těle
 • vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav účastníka kurzu musí odpovídat náročnosti kurzu
 • neriskovat a neprovádět takové úkony, které by mohly ohrozit zdraví účastníka nebo jiných účastníků kurzu
 • během kurzu a minimálně 8 hodin před začátkem výuky nepožívat žádné alkoholické nápoje
 • během celého kurzu nepožívat žádné psychotropní ani návykové ani omamné látky. Taktéž se nesmí užívat léky, které snižují pozornost a úroveň vědomí účastníka
 • věk účastníka kurzu musí být v den konání kurzu minimálně 15 let
 • do věku 18 let musí účastník absolvovat kurz v doprovodu osoby starší 18 let jako zástupcem, která bude dbát na jeho bezpečnost a která je povinna nahlásit zdravotní stav dítěte, případně možné zdravotní komplikace
 • účastník kurzu je plavec (plavec je osoba, která uplave alespoň 200m libovolným plaveckým způsobem bez zastávek a pod vodou uplave alespoň 10m)
 • seznámit se s dalšími vstupními podmínkami, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzů, a prohlašuje, že je všechny splňuje
 • na kurzu používat odpovídající materiální a záchranné vybavení dle podmínek pro nutné vybavení u jednotlivých kurzů
 • uhradit škodu vzniklou účastníkem na zapůjčených věcech školy nebo na věcech způsobených zapůjčenou věcí účastníkem
 • souhlasit s poskytnutím osobních údajů zvláště jméno a příjmení, bydliště, číslo OP pro evidenci účastníků kurzu
 • a souhlasí s bezplatným pořízením fotografií nebo obrazově-zvukových záznamů během kurzu, které mohou být použity v učebních pomůckách, výukových materiálech školy nebo v rámci propagace na internetu (např. web stránky školy nebo facebook stránkách). Také mohou být použity v tištěných propagačních materiálech školy (např. brožury, letáky).
V případě porušení některého z uvedených pokynů, má lektor právo vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na vrácení jakékoliv částky kurzovného. V těchto případech se vyloučení účastníka z kurzu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany školy.

Vodácká škola záchrany neodpovídá za ztrátu, poškození nebo krádež majetku účastníka během kurzu.
Kurzy záchrany Kurzy záchrany Kurzy záchrany